Relacje inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

data publikacji: 2020-07-16

Dokumenty do pobrania: