Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 11/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 października 2022 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 9 i § 10 Statutu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 2022-09-29 22:10

Stosowne dokumenty do pobrania: