Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. oraz 01/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarząd KBJ S.A. (Spółka) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o ponownym wyborze, w dniu 20 lutego 2023 r., przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Zamawiający), w związku z wykonaniem wyroku KIO, po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert, najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej z odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania SAP lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi” - Umowa ramowa - znak WZP-421-3/2022 (Postępowanie).

Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: KBJ S.A. (Lider konsorcjum) oraz T-Systems Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (Partner konsorcjum). Wartość oferty złożonej przez konsorcjum w ramach Postępowania wynosi ponad 176 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Umowa zostanie zawarta z Zamawiającym zgodnie z terminami i trybem wynikającym z przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (UPZP).

Spółka będzie informować o dalszym przebiegu postępowania i podpisaniu Umowy.

Przedmiotowa informacja stanowi aktualizację informacji opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2022.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 21-02-2023 17:37:00