Relacje inwestorskie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26 października 2022 r.

 

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 października 2022 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 9 i § 10 Statutu).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

data publikacji: 2022-09-29

Stosowne dokumenty do pobrania: