Relacje inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

 1. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
 2. Otwarcie Zgromadzenia.
 3. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 13. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

data publikacji: 2021-06-02

Dokumenty do pobrania: