Oferta

e-BadDebt

Nasza oferta skierowana jest do firm ewidencjonujących sprzedaż oraz rozliczających VAT w deklaracji JPK_V7M w systemie SAP, które korzystają z tzw. ulgi na złe długi.

Rozwiązanie e-BadDebt to:

Raport posiadający wiele kryteriów wyboru dokumentów potencjalnie kwalifikujących się do ulgi na złe długi,

Automatyczne księgowanie ulgi na złe długi dla przeterminowanych faktur,

Automatyczna weryfikacja statusu płatności faktur wcześniej zaklasyfikowanych jako złe długi,

Automatyczne wyksięgowywanie ulgi na złe długi dla opłaconych faktur,

Integracja z nowymi wymogami JPK_V7, które weszły w życie 1 stycznia 2022 – odkładanie na dokumentach wymaganych przez schemat dat.

Dlaczego rozwiązanie e-BadDebt?

Dzięki e-BadDebt dostajesz dostęp do takich funkcji jak:
automatyzacja naliczania

Automatyzacja procesu naliczania i odliczania złych długów

Kompatybilność

Kompatybilność z wymogami struktury JPK_V7

Ulga naliczona

Wgląd dokumentów, dla których naliczona została ulga na złe długi

Opłacone

Wgląd dokumentów, dla których ulga została odliczona (opłaconych)

Wykluczyć kontrahenta

Możliwość wykluczania transakcji/kontrahentów nie podlegających pod ulgę na złe długi

Podstawa prawna

Art.  89a.  Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej; Ulga na złe długi

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.