Oferta

FlexeeKBJ

Moduł integracyjny między  SAP a Flexee, automatyzujący  wymianę niezbędnych danych między powyższymi systemami.
Add-on instalowany w SAP.

Flexee - czym jest?

Jest to bezkosztowy (dla firm) benefit finansowy, w ramach którego za pomocą mobilnej aplikacji pracownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do części  wynagrodzenia. 

Flexee zwiększa poczucie komfort pracowników, dając im dostęp do wynagrodzenia wtedy, kiedy tego potrzebują.

FlexeeKBJ w SAP

Pozwala na zautomatyzowanie wymiany danych o pracownikach, którzy powinni mieć prawo do aplikacji Flexee:

  • Inicjalne zasilenie danymi podstawowymi o pracownikach, którzy mają prawo do aplikacji Flexee
  • Aktualizacja zmian w SAP o pracownikach, które powinny np. dodać dostęp dla nowych pracowników czy zablokować dostęp pracownikom zwolnionym itp.
  • Zmiany w danych podstawowych pracownika niezbędnych do prawidłowego rozliczenia pracowników

Automatyzuje rejestrację danych w SAP wynikających ze zdarzeń wykonanych przez pracownika w aplikacji Flexee, które mają wpływ na rozliczenie listy płac danego pracownika:

  • Zbiorcze wczytanie danych z Flexee do SAP danych rozliczeniowych za dany okres
  • Automatyczne zapisanie danych do odpowiednich infotypów pracownika w SAP HCM
  • Automatyzacja rejestracji potrąceń przy tworzeniu list płac

Zapewnia weryfikację poprawności zapisu danych w SAP:

  • Identyfikacja czy wszystkie dane wygenerowane przez Flexee zostały poprawnie zapisane do SAP
  • Informacja o powodach niepoprawnego zapisu danych
  • Możliwość działań naprawczych w przypadku niepoprawnego wczytania danych

Działa na uprawnieniach SAP...

...zapewniając prawo do uruchamiania poszczególnych funkcji panelu FlexeeSAPAddON tylko użytkownikowi SAP, który ma uprawnienia do funkcji rozliczania listy płac w SAP.

Funkcjonalność FlexeeKBJ dostępna jest w klasycznym interfejsie użytkownika SAP po zalogowaniu się do SAP.

Obszary funkcjonalne FlexeeKBJ dla SAP:

Panel Flexee

Rys. Panel funkcji FlexeeKBJ w SAP

Generowanie listy pracowników w SAP z prawem dostępu do Flexee

• wyselekcjonuj pracowników w SAP, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji Flexee,
• utwórz raport/plik z istotnymi danymi podstawowymi pracowników niezbędnymi do prawidłowej weryfikacji i obsługi pracownika w Flexee,
• udostępnij dane w akceptowalnym przez Flexee formacie.

Import pliku rozliczeniowego od Flexee

• pobierz zestawienie rozliczeniowe za dany okres wygenerowane we Flexee,
• wczytaj automatycznie dane pobrane z Flexee zapisując je do odpowiednich infotypów pracowników w SAP HCM (zapisane dane zostaną wykorzystane do wykonanie automatycznych potrąceń wynagrodzeń przy generowaniu listy płac).

Weryfikacja poprawności zapisów danych do SAP, weryfikacja logów importu danych

• uruchom raport z logów systemu SAP prezentujący poprawność wczytanych danych z Flexee,
• sprawdź czy wszystkie dane zostały wczytane poprawnie, a dla pozycji błędnie zapisanych/niezapisanych zidentyfikuj powód błędu - co pozwoli podjąć Ci właściwe działania naprawcze.

Moduł FlexeeKBJ usprawni działanie Twojej firmy w kilku prostych kliknięciach!  

i zapytaj o ofertę!

Rafał Stefaniak

Rafał Stefaniak

Sales Executive
rstefaniak@kbj.com.pl

Mirosław Siergiej

Mirosław Siergiej

Sales Executive
msiergiej@kbj.com.pl